Make your own free website on Tripod.com
  www.SOOTI.com
 
 

Home چیستان خنده دار جوک آهنگ بازیSOOTIچيستان خنده دار:
يک فيل چرا نمی تواند سوار دوچرخه بشود؟!!!!!نمی تواند زنگ بزند

 

 

 

 

 

Roze ye Engilisy

 

 

click To Hear

 

 

 

 

 

جوک: 
يک روز به ترکه ميگن با سنتور جمله بساز ميگه :
شرت سوسن تور داره